กิฟฟารีนมอบโลชั่นทากันยุงแด่ รพร.สายบุรี


วันที่ 1 ธันวาคม  2559  แพทย์ภัททิรา  ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและเจ้าหน้าที่ 
รับมอบโลชั่นทากันยุงจากบริษัทกิฟฟารีน เพื่อมอบแก่ประชาชน ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี