ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย


วันที่ 10 มีนาคม 2560 งานกายภาพบำบัด งานสังคมสงเคราะห์ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมกับทีมกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยพระบรมฯที่บ้านในเขตตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี