คลินิกโรคเบาหวาน งานกายภาพบำบัด


วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายแพทย์ พัชระ บรรจงละเอียด หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาลปัตตานี พร้อมทีม ออกหน่วยปฏิบัติงานพิมพ์เท้า เพื่อทำแผ่นรองในรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงและให้คำแนะนำการทำแผลเรื้อรัง ให้กับงานโรคเรื้อรัง ร่วมกับงานคลินิกโรคเบาหวาน งานกายภาพบำบัด งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสายบุรี ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี