งานแพทย์แผนไทย รพร.สายบุรี


วันที่ 6 มกราคม 2560 งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการและมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี