งานกายภาพบำบัด รพร.สายบุรี


วันที่ 19 ธันวาคม 2559 งานกายภาพบำบัด งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะเสยะวอ(บ้านบาเลาะ) ออกสำรวจกลุ่มเป้าหมาย เขตบ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ภายในเดือนมกราคม 2560 จำนวน 20 ราย ของอำเภอสายบุรี