รพร.สายบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์และคณะ


วันที่ 26 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในโอกาสมาเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมมอบขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมตึกกายภาพบำบัด และในโอกาสนี้ได้พาท่านเที่ยวเมืองสายบุรี ในงานผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์พื้นบ้านและมหกรรมอาหารท้องถิ่น ณ หาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี