โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก