ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและคณะ ได้ไปศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดนราธิวาส


แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและคณะ ได้ไปศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นระบบ Paperless ซึ่งเป็นการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการดอกสาร เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร เพิ่มความสะดวกในการงานข้อมูล และลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล โดยนำมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยแทนOPD Card เป็นต้น