ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับมอบเงินบริจาค


วันที่ 17 ธัจวาคม 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับมอบเงินบริจาคจากคุณแอะ นิรันดร์พุฒ จำนวน 30,000 บาทถ้วน เพื่อมอบให้ใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาล ณ ตึกผู้ป่วยนอก ทางโรงพยาบาลและคณะบุคลากรขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ