ทีมงานฉีดวัคซีน รพร.สายบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เชิงรุกในชุมชน


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ทีมงานฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เชิงรุกในชุมชนบางตาหยาดและชุมชนปาตาตีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดบ้านปาตาตีมอ