ประชุมเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลเพื่อรับการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปี 2564


แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลเพื่อรับการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกกายภาพบำบัด รพร.สายบุรี