โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคชุม PPE จำนวน 500 ชุด


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคชุม PPE จำนวน 500 ชุด มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสู้โรคโควิด 19 ณ ณ ตึกผู้ป่วยนอก วันที่ 7 ธันวาคม 2564