โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ novel Coronavirus(2019-nCoV) ด้วยวิธี Real – time RT – PCR) จำนวน 5,000 Tests


โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ novel Coronavirus(2019-nCoV) ด้วยวิธี Real – time RT – PCR) จำนวน 5,000 Tests