รพร.สายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด-19


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่1 :Sinovac แก่บุคลากรโรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และผู้ป่วยเรื้อรัง ตั้งแต่วันที่ 21-23 เมษายน 2564 ซึ่งการดำเนินงานผ่านไปด้วยดี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…