รพร.สายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เข็มที่ 2


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 :Sinovac เข็มที่2 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…