รพร.สายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด-19


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่1 :Sinovac แก่บุคลากรโรงพยาบาล ซึ่งการดำเนินงานผ่านไปด้วยดี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…