รพร.สายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งที่1 :Sinovac ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…