ผอ. รพร.สายบุรี แจกอาหารละศีลอด


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบคุณแพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี แจกอาหารเพื่อละศีลอดแก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…