งานแพทย์แผนไทย รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมพร้อมเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย การดำเนินงานของจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมตึกกายภาพบบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และได้ลงเยี่ยมหน้างานของงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี คือ คลินิกคู่ขนาน คลินิกกัญชา ที่ตึกผู้ป่วยนอก ดูงานที่โรงผลิตยา งานบริการหลังคลอด เป็นต้น

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…