กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2563 (ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม)


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 แพทย์หญิงยารียะ สารีกามา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี สาธารณสุขอำเภอสายบุรี โรงพยาบาลอำเภอในจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนอำเภอสายบุรี ในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยมูลนิธิกาญจนบารมีและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…